(placeholder)
(placeholder)

MILJÖ

FIFAX har ställt höga strategiska miljökrav på anläggningen och produktionsprocessen. Biomassan (fisken) släpper givetvis ifrån sig fekalier (avföring) som innehåller mycket kväve och fosfor. FIFAX AB har satsat stora resurser på att utveckla ett vattenverk som klarar av att rena både det ingående, utgående och det recirkulerande vattnet. Detta strategiska ställningstagande har inneburit att vi har arbetat mot att klara myndighetskraven på maximalt 200 kg fosfor och 1500 kg kväve i utsläpp per år från renisverket. Vilket sett mot FIFAX produktionsmängd måste betraktas som relativt låg.

FIXAX fiskrens, slam och blodvatten från slakten, går till en biogasanläggning som kommer att uppföras. Rötresterna från denna anläggning kommer att i samarbete med det lokala lantbruket, användas som biogödsel och jordförbättringsmedel på de åländska åkrarna. Värme- och elengergin från biogasproduktionen återtas och används i anläggningen året om för att sänka energibehovet.

I fastigheten återvinner vi energi ur frånluften, ur det återgående, renade havsvattet samt ur syrgasanläggningen.

För att säkerställa fiskens hälsa och kvalitet är anläggningen uppdelad i sex olika hygienzoner. Mellan varje zon finns strikta regler för byte av skor och kläder samt desinfektion av dessa. Detta innebär att risken för sjukdomar hos fisken blir minimal och därmed behöver den inte heller vaccineras eller medicineras.

Alla passager, dörrar och utrymmen är hygienanpassade. Även ventilationen i anläggningen är specialanpassad för detta.

Hygien